Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η εταιρία μας σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της και εν γένει των συναλλασσομένων μ' αυτήν. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούμε ως εταιρία, σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για τα φυσικά πρόσωπα, πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες μας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 679/2016 και ο ελληνικός Ν. 4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του Ευρωπαϊκού ΓΚΠΔ.

 

Οι όροι της παρούσας Πολιτικής ενδέχεται να επικαιροποιούνται-τροποποιούνται. Για τον λόγο αυτόν θεμιτή είναι η τακτική ενημέρωσή σας σχετικά με το περιεχόμενό της.

 

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και σκοπό συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, του χρόνου διατήρησης αυτών και τα δικαιώματά σας επ’ αυτών. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε κατά την επίσκεψή σας στην έδρα της εταιρίας μας, είτε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας μαζί μας, είτε δια της φόρμας επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο της εταιρίας μας www.alpaglass.gr.

 

1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

«Προσωπικό Δεδομένο» είναι κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης και επαγγελματίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προσωπικά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ.

 

2. Τι συνιστά επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

3. Ποιά Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα:

Α) Επικοινωνίας και προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμοί τηλεφώνου, αριθμός φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας και αποστολής προϊόντων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ΑΦΜ, ΔΟΥ.

Β) Χρήσης της Ιστοσελίδας: πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας.

Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγουμε μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι οι πελάτες μας οικειοθελώς μας τα χορηγήσουν. Παράλληλα στο διαδικτυακό μας τόπο παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης μία φόρμας επικοινωνίας στην εταιρία μας, εισάγοντας μόνο το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, το email και το θέμα επικοινωνίας σας μαζί μας. Για την απλή επίσκεψη και περιήγησή σας στον ιστότοπό μας δεν σας ζητείται κανένα προσωπικό στοιχείο.

 

4. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και με ποιούς σκοπούς;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, αξιοποιούνται από εμάς, κατόπιν δικής σας συναίνεσης, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, την επικοινωνία μας μαζί σας και την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων μας.

 

Συλλέγουμε μόνο όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για τους ανωτέρω σκοπούς, ώστε να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας, τη συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγέλνετε και την έγκαιρη ενημέρωσή σας για διάφορες προσφορές και διευκολύνσεις που ανά διαστήματα παρέχουμε στους πελάτες μας, εφόσον μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, προσφορών και ενημερώσεων, μέσω e-mail για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών κλπ..

 

5. Σε ποιούς γνωστοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διαμοιράζουμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, στο απολύτως απαραίτητο και εξουσιοδοτημένο από εμάς προσωπικό της Εταιρείας και τους συνεργάτες της, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Οι πληροφορίες αυτές διανέμονται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

 

6. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας τους, για την οποία έχουμε τη συναίνεσή σας και όσο απαιτεί η σχετική νομοθεσία.

 

7. Διαφυλάσσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, φυσικά και ηλεκτρονικά, ώστε τα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή και προστατευμένα από φυσικό και ηλεκτρονικό κίνδυνο αθέμιτης επεξεργασίας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και γνωστοποίησης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, διαρροής και κλοπής.

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, θα ακολουθήσουμε όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ σχετικά με την ενημέρωση και ειδοποίηση της παραβίασης.

Επιπλέον λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για τις ασφαλείς συναλλαγές σας με την εταιρία μας. Δεν αποθηκεύουμε και δεν ελέγχουμε τα δεδομένα των καρτών σας.

 

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι η σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα μας και η αποστολή σε εμάς των στοιχείων σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είναι ασφαλής, διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί, διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα.

 

8. Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα επί των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε:

α) Την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες των δεδομένων, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τα κριτήρια αποθήκευσής τους, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή το δικαίωμα αντίταξης και αντίρρησης στην επεξεργασία τους, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

β) Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν,

γ) Τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

δ) Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό,

ε) Τη φορητότητα των δεδομένων σας. Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την εταιρία μας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) Την απόσυρση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η απόσυρση θα αφορά μόνο το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@alpaglass.gr, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας.

Επίσης διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: contact@dpa.gr).

 

9. Cookies

Η ιστοσελίδα μας www.alpaglass.gr χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου με κομμάτια πληροφοριών για τον χρήστη (τον τυχαίο μοναδικό αριθμό αναγνώρισής του, σελίδες που επισκέφθηκε, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης κλπ), τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Η χρήση των cookies επιτρέπει την καταμέτρηση του πλήθους επισκεπτών της ιστοσελίδας, την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των επιμέρους σελίδων της, τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της, την καλύτερη πλοήγηση των χρηστών της και την προσαρμογή της ιστοσελίδας στις προτιμήσεις τους, χωρίς να αποθηκεύονται αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους χρήστες. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο ο χρήστης μπορεί να αποκλείσει τη δημιουργία τους, ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του περιηγητή (browser) του. Τα cookies είναι απαραίτητα, προκειμένου να λειτουργήσει ο λογαριασμός του χρήστη, αν και δεν είναι απαραίτητα για κάθε χρήση της ιστοσελίδας.